Spirit Animals: Súmrak strážcov


Spirit Animals: Súmrak strážcov 8 - Dračie oko

Spirit Animals: Súmrak strážcov 8 - Dračie oko

Conora, Abeke, Meilin a Rolana zajali nemilosrdní Prísažníci. Mali by ich postaviť pre súd, namiesto toho ich však tajne dopravia do odľahlého paláca. Tam zisťujú, že sprisahanie proti nim je hlbšie a hrozivejšie, než si ktokoľvek uvedomoval. Niekto manipuloval s vodcami Erdasu i Zelenopláštnikov, aby objavil mocnú relikviu s potenciálom zoslať povodeň na celý svet. Podarí sa im zastaviť hroziacu katastrofu, skôr než celý Erdas zaplaví voda?

Spirit Animals: Súmrak strážcov 7 - Krotiteľ búrok

Spirit Animals: Súmrak strážcov 7 - Krotiteľ búrok

Conor, Abeke,Meilin a Rollan – kedysi hrdinovia Erdasu, teraz štvanci prenasledovaní krutými žoldniermi, Prísažníkmi, v nádeji, že nájdu odpovede na svoje otázky, utekajú do púštneho mesta – Nilu. Objavia tam tajnú knižnicu, plnú starých kníh a zvitkov, v ktorých je uchovaná pradávna múdrosť Erdasu. Tú pomáhajú strážiť ich starí známi: Takoda, Xanthé a opičiak Kovo. Nebudú teraz vďaka prítomnosti Zelenopláštnikov vystavení zbytočnému nebezpečenstvu?

Spirit Animals: Soumrak strážců – Dračí oko

Spirit Animals: Soumrak strážců – Dračí oko

Conora, Abeke, Mej-lin a Rolana zajali nemilosrdní Přísežníci. Měli by stanout před soudem, místo toho jsou však tajně dopraveni do odlehlého paláce. Tam zjišťují, že spiknutí proti nim je hlubší a hrozivější, než si kdokoli uvědomoval. Někdo manipuloval s vůdci Erdasu i Zelenopláštníků, aby objevil mocnou relikvii s potenciálem seslat povodeň na celý svět. Podaří se jim zastavit hrozící katastrofu dřív, než celý Erdas zaplaví voda?

Spirit Animals: Soumrak strážců – Krotitel bouří

Spirit Animals: Soumrak strážců – Krotitel bouří

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan – kdysi hrdinové Erdasu, nyní psanci pronásledovaní krutými žoldáky, Přísežníky. V naději, že naleznou odpovědi na své otázky prchají do pouštního města Niloje. Objeví zde tajnou knihovnu, plnou starých knih a svitků, ve kterých je uchovávána prastará moudrost Erdasu. Tu pomáhají střežit jejich staří známí: Takoda, Xanthé a opičák Kov. Nebudou teď díky přítomnosti Zelenopláštníků vystaveni zbytečnému nebezpečí?

Spirit Animals: Súmrak strážcov 6 - Pazúr šelmy

Spirit Animals: Súmrak strážcov 6 - Pazúr šelmy

Conor, Abeke, Mejlin, Rollan a ich zvierací spoločníci ochránili svet pred nespočetnými hrozbami. Napriek tomu sa stali štvanou zverou. Falošnému obvineniu sa však postavili čelom. Sú odhodlaní odhaliť sprisahanie a objasniť tajomstvo prastarých relikvií. Pátranie ich zavedie do Conorovho domova, s otvorenou náručou ich tam však nikto nečaká. Mesto je zničené, obyvatelia sú chudobní a zúfalí. Môžu Zelenopláštnici niekomu veriť, keď je na ich hlavy vypísaná odmena?

Spirit Animals: Soumrak strážců – Dráp šelmy

Spirit Animals: Soumrak strážců – Dráp šelmy

Conor, Abeke, Mej-lin, Rolan a jejich zvířecí společníci ochránili svět před nesčetnými hrozbami. Přesto se stali štvanou zvěří. Falešnému obvinění však stojí čelem. Jsou odhodláni rozkrýt spiknutí a objasnit tajemství prastarých relikvií. Pátrání je zavede do Conorova domova, s otevřenou náručí je tam ale nikdo nečeká. Město je zničeno, obyvatelé jsou chudí a zoufalí. Mohou Zelenopláštníci někomu věřit, když je na jejich hlavy vypsaná odměna?

Spirit Animals: Súmrak strážcov 5 - Kamenné srdce

Spirit Animals: Súmrak strážcov 5 - Kamenné srdce

Conor, Abeke, Meilin a Rollan sú hrdinovia, ktorí zastavili nezastaviteľného netvora. Po nedávnych ničivých udalostiach sa však objavili pochybovači kladúci si otázku: Môžu za skazu Zelenopláštnici? Otrasení mladí hrdinovia zisťujú, že sa ocitli pred súdom, ktorému velí Rada vodcov sveta. Potom sa stane niečo neuveriteľné. Radu napadnú zvnútra a Zelenopláštnici jedného vodcu zabijú. Zo záchrancov Erdasu sa v okamihu stanú utečenci s prenasledovateľmi v pätách. Vojna sa tak skoro neskončí.

Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce

Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce

Zelenopláštníci Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan s pomocí svých zvířat zastavili děsivé monstrum a podařilo se jim ochránit svět. Přesto čelí obvinění z pochybení a jsou postaveni před soud rady vůdců. Když je jeden z členů rady zavražděn, padne podezření na Zelenopláštníky. Ze zachránců Erdasu se v mžiku stávají uprchlíci. Proč se z nich někdo snaží udělat zrádce? Otázek je mnoho, jasné je ale jen jedno. Válka jen tak neskončí…

Spirit Animals: Súmrak strážcov 4 - Horiaci príliv

Spirit Animals: Súmrak strážcov 4 - Horiaci príliv

Dorazil do Erdasu dávno predtým, než sa objavili ľudia. Zvrátený, trpezlivý a hladný spal pod povrchom sveta. Teraz sa Žerf prebúdza. Conor, Abeke, Mejlin a Rolan sa ho statočne snažia zastaviť. S podporou nových nečakaných spojencov majú veľkú šancu svoj domov zachrániť. Musia však nájsť spôsob, ako spustiť prastarú pascu, ktorá má moc vojnu nadobro ukončiť. Majú však len jediný pokus. Ak sklamú, všetko pohltí temnota.

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv

Dorazil k Erdasu dlouho předtím, než se objevili lidé. Zvrácený, trpělivý a hladový spal pod povrchem světa. Nyní se Žerf probouzí. Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan se ho statečně snaží zastavit. S podporou nových nečekaných spojenců mají velkou šanci svůj domov zachránit. Musí však najít způsob jak spustit prastarou past, která má moc válku nadobro ukončit. Mají však jen jediný pokus. Pokud zklamou, vše bude pohlceno…

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan se dál snaží zastavit prastaré zlo, ale dochází jim čas. Protože temnota si podrobuje jejich spojence, mohou se v nastalém chaosu spoléhat na jediné: na své zvířecí společníky. Jenže nepřítel, kterému přátelé čelí, má moc ovládat druhé a krást spirituální zvířata jejich právoplatným partnerům. Vydrží jejich spirituální pouta silná, nebo bude některý z nich ztracen? Bude to Brigan, Uraza, Dží nebo Essix?

Spirit Animals: Súmrak strážcov 3 - Veľký návrat

Spirit Animals: Súmrak strážcov 3 - Veľký návrat

Conor, Abeke, Meilin a Rollan, štyri odvážne deti rozdelené medzi dvoma svetmi, sa naďalej snažia zastaviť prastaré zlo. Veľa času im však nezostáva. Hrozí, že čoskoro budú zničené dokonca aj duchovné putá – posvätné väzby medzi ľuďmi a zvieratami. Mladí hrdinovia čelia nepriateľovi, ktorý dokáže ovládať vôľu druhých a kradnúť duchovné zvieratá ich oprávneným spoločníkom. Na ceste z temnoty sa tak môžu spoliehať už len na Veľkých strážcov. Jedno zo štyroch legendárnych zvierat sa však stratí. Ktoré?

Spirit Animals: Soumrak strážců – Rozvrácená země

Spirit Animals: Soumrak strážců – Rozvrácená země

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan se společně se svými spirituálními zvířaty vydávají na zoufalou cestu. Zavede je hluboko pod povrch země a budou ji provázet veliké ztráty. V boji proti temnotě přijdou o své přátele a spojence, ale pokud budou chtít zlo porazit, nezbývá jim než vytrvat. Kdyby tušili, že nepřítel má před nimi náskok a nepozorovaně je obklíčil…

Spirit Animals: Súmrak strážcov 2 - Rozvrátená zem

Spirit Animals: Súmrak strážcov 2 - Rozvrátená zem

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan sa spolu so svojimi spirituálnymi zvieratami vydávajú na zúfalú cestu. Zavedie ich hlboko pod povrch zeme a budú ju sprevádzať veľké straty. V boji proti temnote prídu o svojich priateľov a spojencov, ale ak chcú zlo poraziť, musia vytrvať. Keby tušili, že nepriateľ má pred nimi náskok a nepozorovane ich obkľúčil...

Spirit Animals: Soumrak strážců – Nesmrtelní ochránci

Spirit Animals: Soumrak strážců – Nesmrtelní ochránci

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan patří mezi hrstku vyvolených, kterým se podařilo přivolat legendární zvířata – Velké strážce, kteří se znovuzrodili, aby chránili svět. Nyní se v různých koutech Erdasu začala objevovat další spojení mezi dětmi a spirituálními zvířaty. Zároveň se ale začala probouzet temnota. Má moc přetrhnout pouto se spirituálním zvířetem a rozpoutává řádění, které se šíří po celém světě…

Spirit Animals: Súmrak strážcov 1 - Nesmrteľní ochrancovia

Spirit Animals: Súmrak strážcov 1 - Nesmrteľní ochrancovia

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan patria medzi hŕstku vyvolených , ktorým sa podarilo privolať legendárne zvieratá – Veľkých strážcov, ktorí sa znovuzrodili, aby zachránili svet. Teraz sa v rôznych kútoch Erdasu začali objavovať ďalšie spojenia medzi deťmi a spirituálnymi zvieratami. Zároveň sa však začala prebúdzať temnota. Má moc pretrhnúť puto so spirituálnym zvieraťom a rozpútava boj, ktorý sa šíri po celom svete...